preloader

Ko smo mi?

Švicarska banka matičnih ćelija

SSCB – Švicarska banka matičnih ćelija, osnovana 2005. godine, bavi se ispitivanjem, obradom, krioprezervacijom i oslobađanjem matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčane vrpce, kao i istraživanjem novih izvora matičnih ćelija, poput masnog tkiva. Saradnja sa prestižnim svjetskim transpantacionim centrima, omogućila je pristup kliničkim ispitivanjima i najsavremenijim saznanjima u oblasti liječenja različitih bolesti matičnim ćelijama.

SSCB je dio Švicarskog Instituta za regenerativnu medicinu (SIRM ) – najsavremenijeg Instituta za biomedicinska istraživanja.

SSCB se razlikuje od ostalih banaka matičnih ćelija - Maticne celije SSCB

SSCB se razlikuje od ostalih banaka matičnih ćelija:

– SSCB je FACT NetCord akreditovana banka. To je međunarodni „ZLATNI STANDARD“ za sve procesne faze uzorka hematopoetskih matičnih ćeija, počev od uzorkovanja krvi iz pupčanika, transporta, analize, obrade, izdvajanja matičnih ćelija i krioprezervacije, pa do oslobađanja uzorka i primjene u terapijske svrhe. Garantuje upotrebnu vrijednost uzorka i najviši kvalitet laboratorijskih procesa.

– 54 banke matičnih ćelija u svijetu posjeduju FACT NetCord akreditaciju, od toga samo 7 privatnih. SSCB je jedina banka u Švicarskoj sa FACT NetCord akreditacijom.

– Swiss Medic je odabrao SSCB za razvoj prvog i jedinstvenog projekta HIBRIDNA BANKA.

– SSCB pruža klijentima besplatan servis medicinskog savjetovanja i podrške za priključivanje kliničkim studijama u kvalifikovanim svjetskim centrima.

 • Visokospecijalizovani, automatizovani, zatvoren sistem procesuiranja uzorka matičnih ćelija koji spriječava rizik od kontaminacije.
 • Zlatni standard izdvajanja matičnih ćelija i redukcije volumena krvi – Sepax 2.
 • Uzorak sačuvan iz dva dijela – dvostruka sigurnost.
 • Odvojena krioprezervacija komponenata krvi (8 odvojenih komponenata po uzorku) – u skladu sa zahtjevima prestižnih centara za transplantaciju.
 • Čuvanje uzorka u tečnom azotu – maksimalna sigurnost i stabilnost sačuvanog uzorka, minimalan rizik od kontaminacije i promjene kvaliteta prilikom oslobađanja uzorka.
 • Ekskluzivni servis evropski integrisane logistike.
 • Kontinuirana kontrola temperature biološkog materijala u transportu.
 • Jedinstveni certifikat kao potvrda o uspješno sačuvanom uzorku sa detaljnim karakteristikama sačuvanog uzorka, vitalnost i broj matičnih ćelija, rezultati seroloških i mikrobioloških analiza, krvna grupa bebe.
 • Sveobuhvatni podaci na osnovu kojih transplatacioni centri donose odluku o liječenju.
 • Bez dodatnih troškova. Ugovorom definisan iznos usluge je sveobuhvatan i važi za cijeli period krioprezervacije.
 • Dugogodišnje znanje i iskustvo u čuvanju i oslobađaju uzoraka matičnih ćelija

Da li znaš?

Kada biraš banku u kojoj ćeš pohraniti matične ćelije svog djeteta pažljivo ispitaj da li banka posjeduje odgovarajuću akreditaciju na državnom nivou zemlje u kojoj se čuvaju uzorci kao i međunarodnu specijalizovnu akreditaciju FACT NetCord.  

SSCB je akreditovan od strane Swissmedica, Švicarske agencije za nadzor lijekova i medicinskih sredstava i posjeduje međunarodnu akreditaciju FACT NetCord od 2012. godine.

Po prijemu uzorka u laboratoriju SSCB-a, rade se obavezne bakteriološke i virusološke analize na uzorku krvi iz pupčane vrpce, kao i krvi majke, prikupljene na porođaju. Ove analize pružaju odgovore o mikrobiološkoj ispravnosti uzorka.

Pored toga, vrši se veoma pouzdana i specifična metoda izdvajanja matičnih ćelija, koja je suštinski procjena kvaniteta i kvaliteta uzorka, te i priprema uzorka za liječenje. Ispitivanje uzorka podrazumijeva određivanje tačnog broja matičnih ćelija i vitalnosti matičnih ćelija. SSCB koristi zlatni standard u izdvajanju matičnih ćelija – tehnologiju Sepax 2. FACT NetCord standardi u ćelijskoj terapiji su definisali jasne parametre u procjeni kvaliteta i kvantiteta uzorka, te je neophodno dobiti podatke o ukupnom broju svih matičnih ćelija (hematopoetske, mezenhimalne, VSEL- „dijamantske matične ćelije“, …) i posebno izdvojiti broj CD34+ matičnih ćelija koje imaju dokazanu terapijsku primjenu. Pored ovih parametara neophodna je i procjena vitalnosti matičnih ćelija, koja mora biti iznad 75% da bi transplatacija bila uspješna. Broj matičnih ćelija je procjena kvantiteta, a vitalnost pruža informaciju o kvalitetu uzorka matičnih ćelija. Navedena dva parametra su neodvojiva, pružaju kompletan uvid u terapijsku vrijednost uzorka. Broj matičnih ćelija nije pouzdan parametar, ukoliko nije procijenjena vitalnost. Čak iako je uzorak krvi pupčane vrpce „bogat“ matičnim ćelijama (veliki broj) terapija neće biti efikasna ukoliko je vitalnost loša.

Izdvajanje matičnih ćelija predstavlja pripremu uzorka za liječenje. Čuvaju se komponente krvi koje imaju upotrebnu, terapijsku vrijednost.

Eritrociti se uklanjaju iz krvi, jer nemaju ulogu u liječenju. Naprotiv, oni su otežavajući faktor prilikom transplantacije, jer mogu dovesti do oštećenja funkcije bubrega, a dodatno ograničavaju primjenu uzorka samo na osobe iste krvne grupe. Ovako pripremljen uzorak predstavlja gotov i spreman lijek i kao takav se pohranjuje na dugogodišnje čuvanje (krioprezervacija). U trenutku potrebe za liječenjem uzorak je odmah spreman za upotrebu, ne zahtjeva dodatnu pripremu niti ponovnu procjenu kvaliteta. Kvalitet uzorka ostaje nepromijenjen.

Sa druge strane, čuvanje neobrađenog uzorka („puna krv“) zahtjeva obradu prije transplantacije, koju najčešće podrazumijeva „ispiranje“ uzorka (uklanjanje eritrocita), a potom ponovnu procjenu kvantiteta koji može biti narušen ovim postupkom. Vitalnost matičnih ćelija najčešće nije procijenjena kod banaka koje čuvaju punu krv. Sama procedura pripreme pune krvi za liječenje može trajati i nekoliko nedjelja, a „ispiranje“ uzorka neminovno vodi gubitku broja matičnih ćelija. Informacija koju dobijete prilikom krioprezervacije uzorka nije ista nakon “ispiranja” uzorka.

Dots - Maticne celije SSCB

Naš tim

BioTechnology and Genetics ( BTGMED ) je ekskluzivni i ovlašteni partner Švicarske banke matičnih ćelija (SSCB) za jugoistočnu Evropu (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Srbija). BTGMED okuplja vrsne stručnjake, ljekare i medicinske savjetnike koji na svakodnevnom nivou komuniciraju sa budućim roditeljima širom regiona, informišući ih i edukujući na temu revolucionarnog otkrića savremene medicine, poput uloge matičnih ćelija u liječenju teških i ozbiljnih bolesti.

Tatjana Jovanović

Izvršni direktor za medicinske poslove

Brankica Sretenović

Magistar farmacije

Naš tim

Nas tim - Maticne celije SSCB

Maida Pirić

Regionalni menadžer

Mirela Mitrović

Diplomirani ekonomista

Korisno je da znaš - Maticne celije SSCB

Korisno je da znaš!

FACT NetCord akreditacija je lider u međunarodnim standardima za ćelijsku terapiju. Detaljne analize koje se vrše visokospecijalizovanim metodama garantuju kvalitet i upotrebnu vrijednost sačuvanog uzorka. To je sigurnost da su matične ćelije Tvoje bebe spreman lijek i da mogu biti prihvaćene za liječenje u prestižnim svjetskim transplatacionim centrima, ukoliko se ukaže potreba za tim.

U okolnostima koje mogu djelovati bezizlazno, ako se ispostavi da je Tvom sačuvanom uzorku potrebna podrška ili je bolest takve prirode da je neophodno liječenje doniranim uzorkom, hibridna banka omogućava liječenje kako sopstvenim tako i doniranim, kompatibilnim i zdravim matičnim ćelijama, čineći sam proces liječenja uspješnijim! Saradnja između privatnog i javnog sektora u cilju što kvalitetnijeg i uspješnijeg liječenja garantuje ti apsolutnu sigurnost da ćeš iskoristiti maksimalne i jedinstvene pogodnosti HIBRIDNE banke!

U izdvojenom uzorku se zna tačan broj matičnih ćelija. Neke ćelije su suvišne (eritrociti) i nemaju ulogu u liječenju zbog kratkog životnog vijeka, nisu terapijski potentne i mogu biti primjenjene samo kod osoba koje su im ABO kompatibilne. U drugom slučaju mogu izazvati akutnu bubrežnu insuficijenciju, pa čak i smrtonosan ishod! Zato je izdvojen uzorak važan za Tebe. Uzorci pune krvi moraju da prođu proces „ispiranja“ eritrocita prije transplantacije, što dovodi do bespotrebnih gubitaka matičnih ćelija!

Između polu-proizvoda koji se dobija u svim ostalim bankama matičnih ćelija i GOTOVOG LIJEKA čiji ste vlasnik kada čuvate matične ćelije u prvoj hibridnoj banci u Evropi (SSCB) zdravlje više nije misterija slučajnosti, već pitanje IZBORA!

Kako bi šansa za izlječenjem bila što veća, najbolje javne i privatne klinike su uspostavile standarde za prihvatanje uzoraka kojima će se liječiti pacijenti u njihovim centrima za transplantaciju. Na ovaj način klinike su osigurale prvi korak u liječenju, a to je kvalitet uzorka matičnih ćelija. Najbolje klinike, sa najboljim svjetskim stručnjacima, imaju najveći kredibilitet i uspješnost u liječenju, jer prihvataju uzorke isključivo iz FACT NetCord akreditovanih banaka matičnih ćelija.

FACT NetCord je parametar po kojem se rangiraju najbolje klinike i biomedicinski centri širom svijeta.

Kroz potpisivanje ugovora direktno sa bankom u Švicarskoj imaš najveću sigurnost, izbjegavaš mnoge finansijske, pravne i medicinske poteškoće. Kompletan proces je transparentan i u svakom trenutku, ukoliko okolnosti nalažu, možeš dobiti stručno savjetovanje.

Prijavi se za besplatne konsultacije:

„Zdravlje je pitanje izbora, ne pitanje misteriozne slučajnosti“

Aristotel

Trudna si?

Prijavi se za edukativne informacije i posebne ponude, samo za Tebe!