preloader

Ko smo mi?

Švajcarska banka matičnih ćelija

SSCB – Švajcarska banka matičnih ćelija, osnovana 2005. godine, bavi se ispitivanjem, obradom, krioprezervacijom i oslobađanjem matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčane vrpce, kao i istraživanjem novih izvora matičnih ćelija, poput masnog tkiva. Saradnja sa prestižnim svetskim transpantacionim centrima, omogućila je pristup kliničkim ispitivanjima i najsavremenijim saznanjima u oblasti lečenja različitih bolesti matičnim ćelijama.

SSCB je deo Švajcarskog Instituta za regenerativnu medicinu (SIRM ) – najsavremenijeg Instituta za biomedicinska istraživanja.

SSCB se razlikuje od ostalih banaka matičnih ćelija - Maticne celije SSCB

SSCB se razlikuje od ostalih banaka matičnih ćelija:

– SSCB je FACT NetCord akreditovana banka. To je međunarodni „ZLATNI STANDARD“ za sve procesne faze uzorka hematopoetskih matičnih ćeija, počev od uzorkovanja krvi iz pupčanika, transporta, analize, obrade, izdvajanja matičnih ćelija i krioprezervacije, pa do oslobađanja uzorka i primene u terapijske svrhe. Garantuje upotrebnu vrednost uzorka i najviši kvalitet laboratorijskih procesa.

– 54 banke matičnih ćelija u svetu poseduju FACT NetCord akreditaciju, od toga samo 7 privatnih. SSCB je jedina banka u Švajcarskoj sa FACT NetCord akreditacijom.

– Swiss Medic je odabrao SSCB za razvoj prvog i jedinstvenog projekta HIBRIDNA BANKA.

– SSCB pruža klijentima besplatan servis medicinskog savetovanja i podrške za priključivanje kliničkim studijama u kvalifikovanim svetskim centrima.

 • Visokospecijalizovani, automatizovani, zatvoren sistem procesuiranja uzorka matičnih ćelija koji sprečava rizik od kontaminacije.
 • Zlatni standard izdvajanja matičnih ćelija i redukcije volumena krvi – Sepax 2.
 • Uzorak sačuvan iz dva dela – dvostruka sigurnost.
 • Odvojena krioprezervacija komponenata krvi (8 odvojenih komponenata po uzorku) – u skladu sa zahtevima prestižnih centara za transplantaciju.
 • Čuvanje uzorka u tečnom azotu – maksimalna sigurnost i stabilnost sačuvanog uzorka, minimalan rizik od kontaminacije i promene kvaliteta prilikom oslobađanja uzorka.
 • Ekskluzivni servis evropski integrisane logistike.
 • Kontinuirana kontrola temperature biološkog materijala u transportu.
 • Jedinstveni sertifikat kao potvrda o uspešno sačuvanom uzorku sa detaljnim karakteristikama sačuvanog uzorka, vitalnost i broj matičnih ćelija, rezultati seroloških i mikrobioloških analiza, krvna grupa bebe.
 • Sveobuhvatni podaci na osnovu kojih transplatacioni centri donose odluku o lečenju.
 • Bez dodatnih troškova. Ugovorom definisan iznos usluge je sveobuhvatan i važi za celi period krioprezervacije.
 • Dugogodišnje znanje i iskustvo u čuvanju i oslobađaju uzoraka matičnih ćelija.

Da li znaš?

Kada biraš banku u kojoj ćeš pohraniti matične ćelije svog deteta pažljivo ispitaj da li banka poseduje odgovarajuću akreditaciju na državnom nivou zemlje u kojoj se čuvaju uzorci kao i međunarodnu specijalizovnu akreditaciju FACT NetCord. 

SSCB je akreditovan od strane Swissmedica, Švajcarske agencije za nadzor lekova i medicinskih sredstava i poseduje međunarodnu akreditaciju FACT NetCord od 2012. godine.

Po premu uzorka u laboratoriju SSCB-a, rade se obavezne bakteriološke i virusološke analize na uzorku krvi iz pupčane vrpce, kao i krvi majke, prikupljene na porođaju. Ove analize pružaju odgovore o mikrobiološkoj ispravnosti uzorka.

Pored toga, vrši se veoma pouzdana i specifična metoda izdvajanja matičnih ćelija, koja je suštinski procena kvaniteta i kvaliteta uzorka, te i priprema uzorka za lečenje. Ispitivanje uzorka podrazumeva određivanje tačnog broja matičnih ćelija i vitalnosti matičnih ćelija. SSCB koristi zlatni standard u izdvajanju matičnih ćelija – tehnologiju Sepax 2. FACT NetCord standardi u ćelijskoj terapiji su definisali jasne parametre u proceni kvaliteta i kvantiteta uzorka, te je neophodno dobiti podatke o ukupnom broju svih matičnih ćelija (hematopoetske, mezenhimalne, VSEL- „dijamantske matične ćelije“, …) i posebno izdvojiti broj CD34+ matičnih ćelija koje imaju dokazanu terapijsku primenu. Pored ovih parametara neophodna je i procena vitalnosti matičnih ćelija, koja mora biti iznad 75% da bi transplantacija bila uspešna. Broj matičnih ćelija je procena kvantiteta, a vitalnost pruža informaciju o kvalitetu uzorka matičnih ćelija. Navedena dva parametra su neodvojiva, pružaju kompletan uvid u terapijsku vrednost uzorka. Broj matičnih ćelija nije pouzdan parametar, ukoliko nije procenjena vitalnost. Čak iako je uzorak krvi pupčane vrpce „bogat“ matičnim ćelijama (veliki broj) terapija neće biti efikasna ukoliko je vitalnost loša.

Izdvajanje matičnih ćelija predstavlja pripremu uzorka za lečenje. Čuvaju se komponente krvi koje imaju upotrebnu, terapijsku vrednost.

Eritrociti se uklanjaju iz krvi, jer nemaju ulogu u lečenju. Naprotiv, oni su otežavajući faktor prilikom transplantacije, jer mogu dovesti do oštećenja funkcije bubrega, a dodatno ograničavaju primenu uzorka samo na osobe iste krvne grupe. Ovako pripremljen uzorak predstavlja gotov i spreman lek i kao takav se pohranjuje na dugogodišnje čuvanje (krioprezervacija). U trenutku potrebe za lečenjem uzorak je odmah spreman za upotrebu, ne zahteva dodatnu pripremu niti ponovnu procenu kvaliteta. Kvalitet uzorka ostaje nepromenjen.

Sa druge strane, čuvanje neobrađenog uzorka („puna krv“) zahteva obradu pre transplantacije, koju najčešće podrazumeva „ispiranje“ uzorka (uklanjanje eritrocita), a potom ponovnu procenu kvantiteta koji može biti narušen ovim postupkom. Vitalnost matičnih ćelija najčešće nije procenjena kod banaka koje čuvaju punu krv. Sama procedura pripreme pune krvi za lečenje može trajati i nekoliko nedelja, a „ispiranje“ uzorka neminovno vodi gubitku broja matičnih ćelija. Informacija koju dobijete prilikom krioprezervacije uzorka nije ista nakon “ispiranja” uzorka.

Dots - Maticne celije SSCB

Naš tim

BioTechnology and Genetics ( BTGMED ) je ekskluzivni i ovlašćeni partner Švajcarske banke matičnih ćelija (SSCB) za jugoistočnu Evropu (Srbija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija). BTGMED okuplja vrsne stručnjake, lekare i medicinske savetnike koji na svakodnevnom nivou komuniciraju sa budućim roditeljima širom regiona, informišući ih i edukujući na temu revolucionarnog otkrića savremene medicine, poput uloge matičnih ćelija u lečenju teških i ozbiljnih bolesti.

Dr Miloš Ilić

Specijalista ginekologije i akušerstva

Nas tim - Maticne celije SSCB

Dr Milan Stojanović

Doktor medicine

Dr Ana Đurović

Doktor
stomatologije

Korisno je da znaš - Maticne celije SSCB

Korisno je da znaš!

FACT NetCord akreditacija je lider u međunarodnim standardima za ćelijsku terapiju. Detaljne analize koje se vrše visokospecijalizovanim metodama garantuju kvalitet i upotrebnu vrednost sačuvanog uzorka. To je sigurnost da su matične ćelije Tvoje bebe spreman lek i da mogu biti prihvaćene za lečenje u prestižnim svetskim transplatacionim centrima, ukoliko se ukaže potreba za tim.

U okolnostima koje mogu delovati bezizlazno, ako se ispostavi da je Tvom sačuvanom uzorku potrebna podrška ili je bolest takve prirode da je neophodno lečenje doniranim uzorkom, hibridna banka omogućava lečenje kako sopstvenim tako i doniranim, kompatibilnim i zdravim matičnim ćelijama, čineći sam proces lečenja uspešnijim! Saradnja između privatnog i javnog sektora u cilju što kvalitetnijeg i uspešnijeg lečenja garantuje ti apsolutnu sigurnost da ćeš iskoristiti maksimalne i jedinstvene pogodnosti HIBRIDNE banke!

U izdvojenom uzorku se zna tačan broj matičnih ćelija. Neke ćelije su suvišne (eritrociti) i nemaju ulogu u lečenju zbog kratkog životnog veka, nisu terapijski potentne i mogu biti primenjene samo kod osoba koje su im ABO kompatibilne. U drugom slučaju mogu izazvati akutnu bubrežnu insuficijenciju, pa čak i smrtonosan ishod! Zato je izdvojen uzorak važan za Tebe. Uzorci pune krvi moraju da prođu proces „ispiranja“ eritrocita pre transplantacije, što dovodi do bespotrebnih gubitaka matičnih ćelija!

Između polu-proizvoda koji se dobija u svim ostalim bankama matičnih ćelija i GOTOVOG LEKA čiji ste vlasnik kada čuvate matične ćelije u prvoj hibridnoj banci u Evropi (SSCB) zdravlje više nije misterija slučajnosti, već pitanje IZBORA!

Kako bi šansa za izlečenjem bila što veća, najbolje javne i privatne klinike su uspostavile standarde za prihvatanje uzoraka kojima će se lečiti pacijenti u njihovim centrima za transplantaciju. Na ovaj način klinike su osigurale prvi korak u lečenju, a to je kvalitet uzorka matičnih ćelija. Najbolje klinike, sa najboljim svetskim stručnjacima, imaju najveći kredibilitet i uspešnost u lečenju, jer prihvataju uzorke isključivo iz FACT NetCord akreditovanih banaka matičnih ćelija.

FACT NetCord je parametar po kojem se rangiraju najbolje klinike i biomedicinski centri širom sveta.

Kroz potpisivanje ugovora direktno sa bankom u Švajcarskoj imaš najveću sigurnost, izbegavaš mnoge finansijske, pravne i medicinske poteškoće. Kompletan proces je transparentan i u svakom trenutku, ukoliko okolnosti nalažu, možeš dobiti stručno savetovanje.

Prijavi se za besplatne konsultacije:

„Zdravlje je pitanje izbora, ne pitanje misteriozne slučajnosti“

Aristotel

Trudna si?

Prijavi se za edukativne informacije i posebne ponude, samo za Tebe!