preloader

O matičnim ćelijama

Matične ćelije su nespecijalizovane ćelije, koje još uvek nisu diferencirane za specifičnu, krajnju funkciju. Ta karakteristika im omogućava da se, nakon primene/transplantacije, razviju u specifični tip ćelija i potencijalno “poprave” oštećena tkiva i organe, što ih čini ekstremno dragocenima.

U osnovi postoje dva različita tipa matičnih ćelija: embrionalne matične ćelije i adultne matične ćelije. Embrionalne matične ćelije su ćelije koje se mogu naći u ranoj fazi razvoja embriona, oko jedne nedelje starosti. Naučnici ove ćelije trenutno razmatraju sa velikim interesovanjem, međutim njihova upotreba izaziva velike etičke probleme, s obzirom na to da njihovo vađenje podrazumeva uništavanje embriona.

Matične ćelije, koje se u znatnoj koncentraciji nalaze u krvi pupčane vrpce u momentu porođaja, su adultne, hematopoetske matične ćelije. Dakle, ne postoji moralna prepreka za primenu ovih matičnih ćelija u terapijske ili istraživačke svrhe.

Da, postoje – koštana srž na primjer, ali u poređenju sa matičnim ćelijama iz pupčanika, koje su mlade i neizmenjene, matične ćelije iz koštane srži su manje prilagodljive, a proces izdvajanja je komplikovaniji.

Brojna su patološka stanja u kojima je dokazana dobrobit primene hematopoetskih matičnih ćelija. U nastavku se nalazi spisak obolenja: medularna aplazija, akutna mijeloidna i limfoidna leukemija, hronična mijeloidna leukemija, mijelofibroza sa mijeloidnom metaplazijom, Non-Hočkin limfomi, Hočkin limfomi, hronična limfatična leukemija, mijelodisplazija, multipli mijelom, neuroblastom, sarkom mekih tkiva…

Prikupljanje uzorka iz krvi i tkiva pupčanika je jednostavan, brz i potpuno bezbolan proces i ne predstavlja pretnju za zdravlje deteta, niti za zdravlje majke. Praksa uzimanja krvi i tkiva pupčanika odavno je rutinski zahvat.

Na postupak uzimanja uzorka krvi i tkiva pupčanika ne utiče način porođaja. Bilo da je u pitanju prirodan ili porođaj carskim rezom, dovoljno je samo da na vreme obavestite lekara da ste se opredelili za čuvanje matičnih ćelija i ponesete set sa sobom.

Matične ćelije sačuvane u Švajcarskoj banci matičnih ćelija su isključivo u vlasništvu donora ili njegovog zakonskog zastupnika za vreme maloletničkog perioda. Obzirom na to da vlasnik ovog biološkog materijala sam odlučuje o njegovoj upotrebi, Švajcarska banka matičnih ćelija nema nikakvu prepreku da ih isporuči do mesta upotrebe. Veoma bitan podatak je taj da prilikom transplantacije u terapijske svrhe mora postojati podudarnost između davaoca i primaoca i da je ta podudarnost značajno veća u krugu porodice.

Kompatibilnost (podudarnost), tačnije histokompatibilnost je nasledna i zbog toga je direktno povezana sa stepenom rodbinske bliskosti. Histokompatibilnost se uspostavlja HLA tipizacijom (HLA je skraćenica od Humani Leukocitni Antigen), pri čemu je za proceduru dovoljan uzorak krvi davaoca i primaoca. Njime se određuje stepen podudarnosti između tkivnih antigena različitih jedinki. Ti antigeni (antigeni tkivne podudarnosti) mogu u drugom organizmu izazvati imunološku reakciju i zbog toga je izuzetno bitno da je podudarnost izražena u visokom procentu, kako bi se izbeglo odbacivanje transplantata. Nije potrebno odmrzavanje pohranjenih matičnih ćelija da bi se odredila kompatibilnost između donora i primaoca.

Matične ćelije sačuvane u Švajcarskoj banci matičnih ćelija su isključivo u vlasništvu donora ili njegovog zakonskog zastupnika za vreme maloletničkog perioda. U slučaju potrebe za vlastitim matičnim ćelijama u terapijske svrhe, vlasniku ih je moguće staviti na raspolaganje odmah bez dodatnih troškova. Troškove transporta matičnih ćelija od banke matičnih ćelija do ustanove gde će se obaviti transplantacija snosi korisnik uzorka u tom momentu.

Nakon isteka Ugovora na period čuvanja od dvadeset godina, vlasnik, tada već punoletni donor, može da odluči da li će i gde nastaviti sa čuvanjem svojih matičnih ćelija. U tom trenutku će mu one biti dostupne u svakom slučaju od strane Švajcarske banke matičnih ćelija bez novčane naknade. Vlasnik tada može da odluči da li će svoje matične ćelije nastaviti čuvati u Švajcarskoj banci matičnih ćelija ili nekoj drugoj banci.

Apsolutni prioritet je uvek zdravlje majke i novorođenčeta. Ukoliko postoji bilo kakva komplikacija tokom porođaja, doktor će se odreći bilo kakve intervencije koje nisu apsolutno neophodne. U takvim slučajevima bi bilo nemoguće uzeti uzorak.

U slučaju blizanačke ili višeplodne trudnoće i u situaciji kada se roditelji odluče za čuvanje uzoraka oba ili više novorođenčadi neophodan je identičan broj setova, za svako novorođenče posebno. Zbog toga je važno prilikom registracije navesti blizanačku ili višeplodnu trudnoću.

Cena usluge pohranjivanja matičnih ćelija uključuje sledeće:

 • Pružanje informacija klijentu o detaljima usluge
 • Direktno se potpisuje ugovor sa Švajcarskom bankom matičnih ćelija
 • Analiza krvi majke u Švajcarskoj
 • Dostava seta za uzimanje matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčanika
 • Preuzimanje seta iz bolnice nakon porođaja
 • Transport pod specijalnim uslovima u laboratoriju
 • Laboratorijske analize na uzorku krvi pupčanika, kao i laboratorijske analize uzorka krvi majke, koji se dostavljaju zajedno u Švajcarsku
 • Izdvajanje, obrada, analiza i čuvanje matičnih ćelija iz krvi
 • Primena FACT NetCord i SwissMedic standarda prilikom uzimanja, transporta, izdvanja i čuvanja matičnih ćelija
 • Obrada u visokotehnološkim čistim sobama
 • Sertifikat sa tačnim brojem izdvojenih matičnih ćelija – Imate gotov i spreman lek
 • Čuvanje matičnih ćelija na 20 i 25 godina
 • Podrška za potrebe lečenja
 • Izdavanje matičnih ćelija u slučaju potrebe za korišćenjem
 • Može se uraditi HLA tipizacija (dodatno se naplaćuje) – provera kompatabilnosti matičnih ćelija potencijalnog donora i pacijenta
 • Ne plaća se godišnja naknada niti postoje neki skriveni troškovi

Transport uzorka matičnih ćelija za transplantaciju do mesta predviđene inetrvencije nije uključen u cenu usluge.

Uzimanje uzorka iz krvi i tkiva pupčanika je izrazito jednostavan, bezbedan i bezopasan postupak koji traje kratko i ni u kom slučaju ne ugrožava zdravlje majke i novorođenčeta.

O Švajcarskoj banci

Švajcarska banka matičnih ćelija jeste zaista švajcarska banka. Svi objekti se nalaze na tlu švajcarske države. Svi zakoni i standardi podležu pravnom sistemu jedne od najpouzdanijih i najstabilnijih zemalja na svetu.

Švajcarska banka matičnih ćelija je akreditovana od strane SwissMedic-a što predstavlja najviši stepen akreditacije.

Švajcarska banka matičnih ćelija prati i učestvuje u dostignućima medicine kada je u pitanju primena matičnih ćelija. Uzorci matičnih ćelija iz Švajcarske banke su upotrebljeni za lečenje leukemija, anemija, kao i cerebralne paralize. Svi otpušteni uzorci su dobili ocenu odličnog kvaliteta.

Kardiocentar Ticino, Švajcarski Institut za regenerativnu medicinu, SUPSI, GEPO, FACT, ciriški Univerzitet, HARVARD MEDICAL SCHOOL

Do sada su primenjeni uzorci matičnih ćelija za lečenje krvnih bolesti poput leukemija i anemija. Određeni broj uzoraka je iskorišćen u okviru kliničkih ispitivanja za lečenje cerebralne paralize i dijabetesa tip1.

Švajcarska banka matičnih ćelija, kao FACT NetCord akreditovana ustanova, je u obavezi da poseduje ugovor o garanciji sa trećim licem, u slučaju zatvaranja/bankrotstva. U pitanju je Kardiocentar Ticino koji garantuje kvalitet čuvanja, kao i osobađanja uzoraka za potrebe lečenja.

Izdvajanje matičnih ćelija predstavlja proces koji obezbjeđuje sigurnost i najviši kvalitet uzorka, te sprečava gubitak matičnih ćelija. To je priprema uzorka za lečenje, tako da se nakon odmrzavanja može odmah primeniti, kao gotov i spreman lek.

Matične ćelije “buffy coat”, podeljene u 2 dela: ¾ i ¼ (matične ćelije podrazumevaju sve leukocite, dominantno CD34+, mezenhimalne matične ćelije i “dijamantske” matične ćelije-VSEL), 2 bočice/epruvete pune krvi pupčanika za genetske analize i testiranja, 1 bočica za mogućnost analize na hemoglobinopatije, 2 bočice krvne plazme, 1 bočica pune majčine krvi – za mogućnost DNK analiza, ukoliko se ukaže potreba, 1 bočica majčine plazme, 1 bočica majčinog seruma.

Švajcarska banka pruža korisnicima samo sigurne i pouzdane informacije. Garantuje dokazanu efikasnost do sada najstarijeg uzorka matičnih ćelija primenjenog u terapiji, što iznosi 25 godina. Onog trenutka kada bude dokazana mogućnost primene nakon više od 25 godina čuvanja, dužina trajanja ugovora će bez poteškoća biti produžena.

Švajcarska banka matičnih ćelija pruža mogućnost testiranja zasebno sačuvanog uzorka krvi pupčanika na genetske mutacije koje predstavljaju predispoziciju i odgovorne su za nastanak određenih oboljenja/poremećaja, poput: intolerancije na laktozu, celijakiju, cifstičnu fibrozu, beta talasemiju, nasledne hemohromatoze, poremećaja faktora koagulacije.
Pored ovih analiza u Švajcarskoj banci matičnih ćelija je moguće uraditi i HLA tipizaciju – proveru kompatabilnosti matičnih ćelija potencijalnog donora i pacijenta.

O FACT Net Cordu

54 banke matičnih ćelija na celom svetu poseduje FACT NetCord akreditaciju, od toga je samo 7 privatnih banaka, što uvrštava Švajcarsku banku matičnih ćelija u red najprestižnijih banaka sveta.

FACT NetCord akreditacija daleko nadmašuje GMP standarde na svim poljima poslovanja, kontrole kvaliteta i pružanja biomedicinskih usluga. GMP standardi su propisani od strane federalnih vlada i država, kontrolišući procese poslovanja. FACT organizacija je osnovana od strane medicinskih eksperata i u potpunosti usmerena na polje regenerativne medicine, ćelijskih podukata i terapije.

Kada se roditelji opredele za čuvanje matičnih ćelija svog deteta u FACT akreditovanoj banci, dobijaju garanciju za kvalitet obrade i čuvanja uzorka, kao i pripreme za lečenje. Broj matičnih ćelija i vitalnost ostaju na najvišem nivou tokom vremena čuvanja, a uzorak je priznat za lečenje u apsolutno svim prestižnim transplantacionim centrima sa najrigoroznijim standardima.

Trudna si?

Prijavi se za edukativne informacije i posebne ponude, samo za Tebe!