NAJVIŠI KVALITET USLUGA

  • Visokospecijalizovani, automatizovani, zatvoren sistem procesuiranja uzorka matičnih ćelija koji spriječava rizik od kontaminacije
  • Zlatni standard izdvajanja matičnih ćelija i redukcije volumena krvi- Sepax 2
  • Uzorak sačuvan iz dva dijela - dvostruka sigurnost
  • Odvojena krioprezervacija komponenata krvi (8 odvojenih komponenata po uzorku) - u skladu sa zahtjevima prestižnih centara za transplantaciju
  • Čuvanje uzorka u tečnom azotu- maksimalna sigurnost i stabilnost sačuvanog uzorka, minimalan rizik od kontaminacije i promjene kvaliteta prilikom oslobađanja uzorka
  • Ekskluzivni servis europski integrisane logistike
  • Kontinuirana kontrola temperature biološkog materijala u transportu
  • Jedinstveni certifikat kao potvrda o uspješno sačuvanom uzorku sa detaljnim karakteristikama sačuvanog uzorka, vitalnost i broj matičnih ćelija, rezultati seroloških i mikrobioloških analiza, krvna grupa bebe. Sveobuhvatni podaci na osnovu kojih transplatacioni centri donose odluku o liječenju.
  • Bez dodatnih troškova. Ugovorom definisan iznos usluge je sveobuhvatan i važi za cijeli period krioprezervacije.
  • Dugogodišnje znanje i iskustvo u čuvanju i oslobađaju uzoraka matičnih ćelija