PRIPREMA UZORKA ZA LIJEČENJE - GOTOV I SPREMAN LIJEK

Po prijemu uzorka u laboratoriju SSCB-a, rade se obavezne bakteriološke i virusološke analize na uzorku krvi iz pupčane vrpce, kao i krvi majke, prikupljene na porođaju. Ove analize pružaju odgovore o mikrobiološkoj ispravnosti uzorka.

Pored toga, vrši se veoma pouzdana i specifična metoda izdvajanja matičnih ćelija, koja je suštinski procjena kvaniteta i kvaliteta uzorka, te i priprema uzorka za liječenje. Ispitivanje uzorka podrazumjeva određivanje tačnog broja matičnih ćelija i vitalnosti matičnih ćelija. SSCB koristi zlatni standard u izdvajanju matičnih ćelija- tehnologiju Sepax 2. FACT NetCord standardi u ćelijskoj terapiji su definisali jasne parametre u procjeni kvaliteta i kvantiteta uzorka, te je neophodno dobiti podatke o ukupnom broju svih matičnih ćelija (hematopoetske, mezenhimalne, VSEL- „dijamantske matične ćelije“, ...) i posebno izdvojiti broj CD34+ matičnih ćelija koje imaju dokazanu terapijsku primjenu. Pored ovih parametara neophodna je i procjena vitalnosti matičnih ćelija, koja mora biti iznad 75% da bi transplatacija bila uspješna. Broj matičnih ćelija je procjena kvantiteta, a vitalnost pruža informaciju o kvalitetu uzorka matičnih ćelija. Navedena dva parametra su neodvojiva, pružaju kompletan uvid u terapijsku vrijednost uzorka. Broj matičnih ćelija nije pouzdan parametar, ukoliko nije procijenjena vitalnost. Čak iako je uzorak krvi pupčane vrpce „bogat“ matičnim ćelijama (veliki broj) terapija neće biti efikasna ukoliko je vitalnost loša.

Izdvajanje matičnih ćelija predstavlja pripremu uzorka za liječenje. Čuvaju se komponente krvi koje imaju upotrebnu, terapijsku vrijednost (pogledati poglavlje- „Sačuvane komponente krvi“).
Eritrociti se uklanjaju iz krvi, jer nemaju ulogu u liječenju. Naprotiv, oni su otežavajući faktor prilikom transplantacije, jer mogu dovesti do oštećenja funkcije bubrega, a dodatno ograničavaju primjenu uzorka samo na osobe iste krvne grupe. Ovako pripremljen uzorak predstavlja gotov i spreman lijek i kao takav se pohranjuje na dugogodišnje čuvanje (krioprezervacija). U trenutku potrebe za liječenjem uzorak je odmah spreman za upotrebu, ne zahtjeva dodatnu pripremu niti ponovnu procenu kvaliteta. Kvalitet uzorka ostaje nepromijenjen.

Sa druge strane, čuvanje neobrađenog uzorka („puna krv“) zahtjeva obradu prije transplantacije, koju najčešće podrazumjeva „ispiranje“ uzorka (uklanjanje eritrocita), a potom ponovnu procjenu kvantita koji može biti narušen ovim postupkom. Vitalnost matičnih ćelija najčešće nije procijenjena kod banaka koje čuvaju punu krv. Sama procedura pripreme pune krvi za liječenje može trajati i nekoliko nedjelja, a „ispiranje“ uzorka neminovno vodi gubitku broja matičnih ćelija

Informacija koju dobijete prilikom krioprezervacije uzorka nije ista nakon “ispiranja” uzorka.