AUTOLOGNA / ALOGENA TRANSPLANTACIJA

Matičnim ćelijama se može liječiti osoba na čijem rođenju je prikupljen uzorak krvi iz pupčane vrpce. Tada govorimo o autolognoj upotrebi matičnih ćelija, liječenju sopstvenim matičnim ćelijama.

Sa druge strane, brojiniji su primjeri širom svijeta kada su ljudi izliječeni doniranim matičnim ćelijama od osoba sa kojom nisu u krvnom srodstvu, a postoji podudarnost HLA lokusa, tada govorimo o alogenoj upotrebi matičnih ćelija.

Kliničke studije pokazuju da alogena transplantacija ima bolji terapijski efekat kod određenog broja bolesti, pogotovu onih koje se javljaju u ranoj fazi života, nasljednih bolesti, mnogim tipovima leukemija i anemija. Ako bismo pojednostavili, terapijski efekat u liječenju se ne može postići ukoliko su matične ćelije predodređene da budu „bolesne“, upravo za tu grupu oboljenja je efikasnije liječenje doniranim „tuđim“ matičnim ćelijama. Većina kliničkih studija je upravo rađena u oblasti alogenih transplantacija.

Autologna transplantacija, bez sumnje, ima primat u liječenju bolesti koje su stečene tokom života, koje nisu povezane sa urođenim „oštećenjem“ hematopoetskog sistema (ćelija krvi). Kod autologne transplantacije ne postoji mogućnost odbacivanja transplanta.

Danas je poznato da je preko 38.000 uzoraka matičnih ćelija iskorišteno za liječenje na cijelom svijetu. Većina tih uzoraka je oslobođena iz javnih banaka za potrebe alogenog liječenja.

Da li je efikasnija alogena ili autologna transplantacija?
Zavisi od konkretnog oboljenja. Slijedi tabelarni prikaz efikasnosti u liječenju:


Kao klijent SSCB-a pružate Vašoj porodici mogućnosti efikasnijeg liječenja, za sve grupe oboljenja koje se liječe matičnim ćelijama. Autologna transplantacija je prva linija izbora, kada je procijenjena efikasnost u liječenju. Saradnja sa javnim bankama Vam pruža mogućnost alogenih transplantacija. Individualan pristup je neophodan. Svakom klijentu je na raspolaganju besplatno savjetovanje u vezi sa liječenjem. Mi smo tu da brinemo o Vama.